AI & Machine Learning Workshop at Marwadi University
1 Nov to 2 Nov 2018